Gate, Jodhpur, Rajasthan

Toby MorisonGate, Jodhpur, Rajasthan