Brahmin Blue, Jodhpur, Rajasthan

Toby MorisonBrahmin Blue, Jodhpur, Rajasthan